10 साल में डेढ़ लाख सरकारी स्कूल बंद, - primary ka master | basic shiksha news | updatemarts | uptet news | basic shiksha parishad
  • primary ka master basic shiksha news :

    Tuesday, 18 December 2018

    10 साल में डेढ़ लाख सरकारी स्कूल बंद,

    10 साल में डेढ़ लाख सरकारी स्कूल बंद, उत्तर प्रदेश में 20000 स्कूलों में लगा ताला

    10 साल में डेढ़ लाख सरकारी स्कूल बंद, उत्तर प्रदेश में 20000 स्कूलों में लगा ताला