फतेहपुर : अब हर महिला कर्मी को मिलेगा बाल्यपाल प्रसूति अवकाश,नियमित हो संविदाकर्मी हर महिला को मिलेगा लाभ - primary ka master | basic shiksha news | updatemarts | uptet news | basic shiksha parishad
  • basic shiksha news updatemarts :

    Sunday, 5 May 2019

    फतेहपुर : अब हर महिला कर्मी को मिलेगा बाल्यपाल प्रसूति अवकाश,नियमित हो संविदाकर्मी हर महिला को मिलेगा लाभ

    फतेहपुर : अब हर महिला कर्मी को मिलेगा बाल्यपाल प्रसूति अवकाश,नियमित हो संविदाकर्मी हर महिला को मिलेगा लाभ