uppss unnao ने 25 से स्कूलों के खुलने को बताया basic shiksha niyamawali के विरुद्ध - Primary Ka Master || UPTET, Basic Shiksha News, TET, UPTET News
 • primary ka master

  PRIMARY KA MASTER- UPTET, BASIC SHIKSHA NEWS, UPTET NEWS LATEST NEWS


  Saturday, 22 June 2019

  uppss unnao ने 25 से स्कूलों के खुलने को बताया basic shiksha niyamawali के विरुद्ध

  uppss unnao ने 25 से स्कूलों के खुलने को बताया basic shiksha niyamawali के विरुद्ध


  uppss unnao ने 25 से स्कूलों के खुलने को बताया basic shiksha niyamawali के विरुद्ध
  uppss team with bsa unnao


  uppss unnao ने 25 से स्कूलों के खुलने को बताया basic shiksha niyamawali के विरुद्ध
  uppss gyapan photo