कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र (Relieving Certificate)


                                  

कार्यभार मुक्ति आदेश (Charge Relieving Order)अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (Last Payment Certificate -LPC)
अदेय प्रमाण पत्र (No Dues Certificate)