विद्यालय प्रबन्ध समिति निधि खाता राष्ट्रीयकृत खोलने का आदेश जारी - SMC Account has to open in Nationalize Bank